Skip to content

Як розпочати власну справу у Манітобі та залучитись підтримкою місцевого комʼюніті

Play Video

Згідно з даними Прикордонного агентства Канади, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибуло понад 200 тисяч українців. І хоча еміграція, а тим паче на інший континент, процес складний, утім, чимало українців вирішили не сидіти склавши руки, а шукати способи самореалізації. Відтак, актуальними стали питання як розпочати власну справу зокрема у Вінніпезі, де знаходити підтримку та як долати труднощі в новому середовищі.

Своєю історію успіху малого бізнесу у виробленні продукції з бджолиного воску ділиться з нами Вікторія.

Жінка приїхала в Канаду з дітьми, починаючи новий етап свого життя на чужині. Але це не завадило їй продовжувати розвивати свою справу в новому середовищі. Перше, що зробила жінка, – це ретельний аналіз ринку і конкурентів. Однак, щоб пристосуватися до нових умов, їй довелося ознайомитися із законами та правилами Канади.

“Ти приїджаєш, ти не знаєш людей, тому дуже хвилюєшься, аби все зробити правильно”, – зауважує Вікторія, яка, як багато інших еміґрантів, стикнулася з необхідністю адаптуватися до нових реалій.
За словами Вікторії, цей рік виявився одним із найтяжчих у її житті, але з іншого боку, це був один із найкращих років. Її наполегливість та рішучість допомогли їй подолати складнощі.

Люди в Вінніпезі, виявилися дуже підтримливими щодо малого бізнесу та виробників. Тут панує тенденція підтримувати хендмейд і виробників.

“Та попри підтримку ком’юніті, труднощі і складнощі не обійшли стороною. Перша складність була у тому, що я не мала власного авто. Тому коли я поверталась додому з ярмарок ввечері, це було дуже мотивуючим аргументом для мене, щоб купити авто”, – додає Вікторія.
Вона також признає, що не обійшлося без ризику. “Також в мене було декілька ярмарків, коли я пішла в нуль. Не багато, але декілька ярмарок в мене було, що я просто витрачала свій час.”

Її успіх полягає не лише в рішучості, але й у вмінні легко спілкуватися та знаходити спільну мову з людьми. І це не випадково, адже провінція Friendly Manitoba славиться своєю доброзичливістю і підтримкою до новоприбулих, зокрема, українських еміґрантів.

“Велика підтримка та інтерес до новоприбулих українців. Люди не байдужі і переживають за нашу долю”, – підкреслює Вікторія, вдячна за прийняття, яке їй справила її нова спільнота.

“Люди готові підтримувати малий бізнес і готові переплачувати за це на ярмарку, аби підтримати виробника, який це робить. Тут є така тенденція. Люди цінують хендмейд і стараються підтримати людей, які щось роблять”, – закінчує Вікторія, розповідаючи про свій досвід в Канаді.

“Я за рік не відчула себе самою. Дуже сильна підтримка. Треба йти на контакт, бути комунікабельним”, – ці слова Вікторії свідчать про те, що завдяки рішучості і підтримці нового оточення, вона зуміла здолати труднощі та знайти своє місце в Канаді, продовжуючи розвивати свою справу.


According to the Canadian Border Agency, more than 200,000 Ukrainians have arrived in Canada since the beginning of Russia’s full-scale invasion of Ukraine. Although emigration is a difficult process, many Ukrainians have decided not to sit idly by looking for ways of self-realization.

The question for many now is how to start a business, particularly in Winnipeg, and where to find support and overcome difficulties in a new environment. Victoria shares her success story, creating a small business which produces beeswax products.

Victoria came to Canada with her children, starting a new stage of her life abroad. However, this did not prevent her from continuing to develop her business in a new environment. The first thing Victoria did was a thorough analysis of the market and competitors. However, to adapt to the new conditions, she had to familiarize herself with the laws and regulations of Canada.

“You arrive, you don’t know the people, so you’re very worried about doing everything right,” notes Victoria, who, like many other emigrants, faced the need to adapt to new realities.

According to Victoria, this year turned out to be one of the most difficult in her life, but on the other hand, it was one of the best years. Her perseverance and determination helped her overcome difficulties.
People in Winnipeg have been very supportive of small businesses and manufacturers. There is a tendency to support handmade and producers.

“However, despite the support of the community, difficulties and difficulties did not go away. The first difficulty was that I did not have my own car. Therefore, when I returned home from the fairs in the evening, it was a very motivating argument for me to buy a car.” – adds Victoria.
She also admits that it was not without risk. “Also, I’ve had a few fairs where I’ve gone blank. Not many, but a few fairs I’ve had where I’ve just been wasting my time.”

Her success lies in determination and the ability to communicate and find a common language with people easily. This is no accident because the province of Friendly Manitoba is famous for its friendliness and support for newcomers, particularly Ukrainian emigrants.
“There is a lot of support and interest in newly arrived Ukrainians. People are not indifferent and worry about our fate,” emphasizes Victoria, who is grateful for the acceptance that her new community gave her.

“People are ready to support small businesses and are ready to overpay for it at the fair to support the manufacturer who does it. There is such a trend here. People appreciate handmade and try to support people who make something,” Victoria concludes, talking about her experience in Canada.

“I haven’t felt alone in a year. Very strong support. You have to make contact and be communicative,” these words of Victoria indicate that thanks to the determination and support of her new environment, she overcame difficulties and found her place in Canada, continuing to develop her business.

–Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Building a Winning Mindset

https://youtu.be/FQLE2BTNPnE Dr. Shade, the founder of the Leadership Synergy Institute, is a beacon of empowerment and inspiration for many. With a passion for helping individuals unlock their full potential, Dr. Shade’s journey began with a simple yet profound desire to uplift others.  In her own words, she expresses, “There isContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter