Skip to content

УКанаді: Особливості ведення бізнесу в Канаді. Ключові фактори успіху

Play Video

Канада славиться своєю сприятливою бізнесовою атмосферою, яка робить процес відкриття та розвитку бізнесу швидким і простим. Держава активно підтримує малі та середні підприємства, що стимулює нових іммігрантів, зокрема українців, розпочати власну справу в Канаді. Багато з них мають досвід підприємницької діяльності в Україні і рішуче налаштовані повторити свій успіх у новій країні. 

Однак, ключовим фактором успіху є розуміння особливостей бізнес-середовища в Канаді. Саме про особливості та нюанси ведення бізнесу ми говоримо у сьогоднішньому випуску подкасту “УКанаді” разом з професіоналом у розвитку міжнародного бізнесу, директоркою Green&Clean Global, Вікторією Умін. 

Вікторія працювала на міжнародну компанію протягом 15 років, відвідавши понад 60 країн світу , згодом стала співзасновницею компанії Green&Clean Global, яка допомагає канадським і північно-американським компаніям виходити на міжнародні ринки. 

За свої двадцять років досвіду ведення бізнесу, Вікторія стверджує, що ключовим фактором успіху в будь-якому бізнесі є глибоке розуміння місцевого ринку та відмінностей умов ведення бізнесу в Канаді. Тому перша порада, яку надає Вікторія перед тим як відкрити власну справу, – це дати собі час на спостереження та аналіз ринку. 

Багатьом може здатися, що ведення бізнесу в Канаді є легшим. Справді, тут існує більше можливостей застрахувати свої ризики та отримати фінансування. Проте, варто пам’ятати, що це зовсім інше середовище, де люди по іншому приймають рішення та обирають сервіси, ресторани. Для успішного бізнесу важливо зрозуміти та врахувати ці нюанси. 

Найчастіше невдачі у бізнесі відбуваються через поспіх підприємців і недостатній аналіз ринку. У подкасті Вікторія ілюструє ситуацію та пояснює, чому копіювання успішної бізнес-ідеї з України не гарантує успіху в Канаді. Вона наголошує на важливості уважності та адаптації цієї ідеї до місцевих стандартів і умов. 

Починаючи свій бізнес, важливо не боятися звертатися до інших підприємців для порад та консультацій. За словами Вікторії, вони зазвичай виявляються більш відкритими до розмов та готові поділитися досвідом, ніж українські підприємці. “Вони не бачать вас як конкурента. Навпаки, у більшості випадків вони готові надати поради, які допоможуть уникнути деяких помилок, особливо на початковому етапі”, – підкреслює Вікторія. 

На запитання “Чи не бояться вони, що заберуть їх клієнтів?”, Вікторія відповідає, що чим більше в цьому бізнесі сильних компаній, тим краще це для загальної атмосфери. Згуртованість та спільний обмін досвідом, наприклад, через вступ до торгово-промислової палати, дозволяють швидше зростати та розширюватись. 

Вікторія зауважує, що коли ви самостійно працюєте над своїм бізнесом чи проєктом, часто буває так, що ви настільки захоплені своєю ідеєю, що не помічаєте дрібних деталей, які в подальшому можуть негативно вплинути на розвиток. 

Завдяки партнерству ви можете подивитись з різних сторін на одні і ті самі речі. Дуже часто саме погляд з іншої сторони, зупиняє від кроків, які можуть негативно вплинути на розвиток вашого бізнесу. 

Правила хорошої команди – це коли люди мають дуже різні знання і різні сильні сторони. Якщо одна людина може генерувати класні ідеї, то друга повинна мати практичні навички для втілення їх в реальність. Як правило ті люди, які дуже захоплюються ідеями, забувають про фінансову сторону. Добре коли в команді є люди, які є гарними професіоналами в різних речах. 

Визначитись чи потрібна твоя бізнес ідея ринкові Канади допоможе офіційна статистика, яку уряд Канади публікує кожні один-два роки. Канада це робить для того, щоб направити вас в саме в ту сферу, де можливо є нестача або бачить можливість для покращення канадської позиції в світі. Зазвичай в пріоритетах країни – це зелені технології та сільське господарство. 

Вікторія також говорить про те, як зменшити ризики і не боятися фінансових втрат. Основна помилка людей у тому, що вони залишають основну роботу і потім починають працювати над бізнесом. Цього не варто робити. Якщо ви хочете щось пробувати, ви можете почати це робити у вільний час від вашої основної роботи. Люди, які замотивовані і хочуть розвиватись, вони знайдуть можливості робити це одночасно. А коли їх бізнес покаже, що вже працює і приносить дохід, лише тоді, вони залишають свою роботу. 

В цілому, будування бізнесу в Канаді може бути вигідним та стимулюючим процесом для українських підприємців, але вимагає ретельного аналізу, адаптації та сприйняття відмінностей між країнами. Успіх відбувається тоді, коли підприємець глибоко розуміє місцеву бізнес-екосистему та готовий адаптуватися до нових умов. 


Canada is known for its favourable business environment, which makes starting and developing a business quick and simple. The state actively supports small and medium-sized enterprises, encouraging new immigrants, including Ukrainians, to start businesses in Canada. Many of them have experience in entrepreneurship in Ukraine and are determined to replicate their success in a new country. 

However, the key factor to success is understanding the peculiarities of the business environment in Canada. It’s precisely about the specifics and nuances of doing business that we discuss in today’s episode of the “УКанаді” podcast with a professional in international business development, Victoria Umin. 

Victoria worked for an international company for 15 years, visiting over 60 countries worldwide. Later, she co-founded Green&Clean Global, a company that helps Canadian and North American companies enter international markets. 

With twenty years of business experience, Victoria asserts that a deep understanding of the local market and the differences in business conditions in Canada is the key factor of success in any business. Therefore, the first advice Victoria gives before starting your own business is to take time for observation and market analysis. 

To many, running a business in Canada may seem easier. Indeed, there are more opportunities to mitigate risks and obtain financing here. However, it’s important to remember that this is a completely different environment, where people make decisions and choose services and restaurants differently. Understanding and taking these nuances into account are crucial for successful business operations. 

Business failures often occur due to entrepreneurs rushing and insufficient market analysis. In the podcast, Victoria illustrates the situation and explains why copying a successful business idea from Ukraine does not guarantee success in Canada. She emphasizes the importance of attentiveness and adapting this idea to local standards and conditions. 

When starting a business, it’s important not to be afraid to turn to other entrepreneurs for advice and consultations. According to Victoria, Canadian business owners are usually more open to conversations and willing to share their experiences than Ukrainian entrepreneurs. “They don’t see you as a competitor. On the contrary, in most cases, they are willing to provide advice that will help avoid some mistakes, especially at the initial stage,” Victoria emphasizes. 

In response to the question, “Aren’t they afraid that you will take their clients?” Victoria says that the more strong companies there are in this business, the better the overall atmosphere. Cohesion and sharing experience, for example, through joining the chamber of commerce, allow for faster growth and expansion. 

Victoria notes that when you work independently on your business or project, you often become so passionate about your idea that you overlook the small details that could negatively impact its development. Through partnership, you can look at the same things from different angles. Very often, it’s precisely the perspective from the other side that prevents steps that could negatively impact the development of your business. 

The rules of a good team are when people have very different knowledge and different strengths. If one person can generate cool ideas, then another should have practical skills to implement them in reality. As a rule, people who are very passionate about ideas need to remember about the financial side. It’s good when there are people on the team who are good professionals in different fields. 

Determining whether your business idea is needed in the Canadian market will be helped by official statistics published by the Canadian government every one to two years. Canada does this to direct you to the area where there may be a shortage or see an opportunity to improve Canada’s position in the world. Usually, the country’s priorities are green technologies and agriculture. 

Victoria also talks about how to reduce risks and not be afraid of financial losses. “The main mistake people make is that they leave their main job and then start working on their business. It would help if you didn’t do this. If you want to try something, you can start doing it in your free time from your main job. Don’t forget about your main job if you don’t want to ruin your reputation. People who are motivated and want to develop will find opportunities to do this simultaneously. And when their business shows that it’s already working and generating income, only then do they leave their job.” 

Building a business in Canada can be a profitable and stimulating process for Ukrainian entrepreneurs, but it requires careful analysis, adaptation, and understanding of the differences between countries. Success happens when the entrepreneur deeply understands the local business ecosystem and is ready to adapt to new conditions. 

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter