Skip to content

УКанаді: Звідки у Канаді взялись українці та як не втрачати свою ідентичність?

Play Video

Для багатьох українців в Канаді збереження власної культурної спадщини є важливою метою. Вони організовують фестивалі, танці, концерти та інші заходи, щоб передати культурне надбання, мову, мистецтво, кухню та традиції своїм нащадкам.

Сьогодні в гостях подкасту “УКанаді” ми розмовляємо з Анастасією Фик, яка попри те, що є українкою четвертого покоління, вільно володіє українською мовою. В інтерв‘ю поговоримо про непорозуміння між старою та новою діаспорою, шароварщину та звідки вона взялась в Канаді.

Згідно з переписом населення Канади 2016 року, 1 359 655 канадців назвали себе українцями. З них 102 485 визнали українську мову рідною, а 132 115 володіли нею. Дивлячись на ці дані, ми бачимо, що більшість українців у Канаді втратили свою мову. І хоча вони підтримують зв’язок з Україною через танці, пісні, дотримання традицій, мовою вони все ж таки не володіють і не взмозі передати її своїм дітям. “Але жодна нація не може існувати без мови, тому надважливим завданням є не дати українській мові забутися в Канаді“, – стверджує Анастасія.

Іншим моментом є зіткнення сучасної української культури, яку привезла нова хвиля українців, та української культури XIX століття, яку привезли перші українські іммігранти на територію Канади і яка застигла в часі з того моменту. Так як культура – це живий інструмент, який постійно рухається, видозмінюється, то відбулось непорозуміння з обох сторін.

“Дуже важливо зберегти унікальність та автентичність української культури, при цьому адаптуючи до сучасних технологій, трендів та потреб сучасного суспільства. Також варто знайти шляхи злиття культур для того, аби направити культурне надбання та знання на популяризацію та розквіт української культури у світі“, – розповідає Анастасія.

Анастасія також зазначає, що люди часто помилково вважають, що історію вчити не важливо, бо це старе, але все якраз навпаки, це старе – тому це важливо знати. Українці мають віднайти те, що було загублене і відрізане через радянську владу, зрозуміти глибокі коріння.

Єдиний спосіб, яким українці можуть зберегти свою культуру в Канаді, полягає в тому, щоб закохати дітей у неї. Дорослі мають важливе завдання стимулювати зацікавленість дітей у вивченні та поглибленні української культури через танці, музику, мову та історію.


For many Ukrainians in Canada, preserving their cultural heritage is a crucial goal. They’ve organized festivals, dances, concerts, and other events to pass on cultural heritage, language, arts, cuisine, and traditions to their descendants.

Today, on the УКанаді Podcast, we’re talking with Anastasia Fyk, who, despite being a fourth-generation Ukrainian, fluently speaks the Ukrainian language. The interview discusses misunderstandings between the old and new diaspora, “sharovarshchyna,” and where it originated in Canada.

According to the 2016 Canadian census, 1,359,655 Canadians self-identified as Ukrainian. Of that number, 102,485 claimed Ukrainian as their Mother Language, and 132,115 had knowledge of the language. Looking at this data, we can see that most Ukrainians in Canada have lost their language. Although they maintain a connection to Ukraine through dances, songs, and tradition, they still don’t speak the language and can’t pass it on to their children. “But no nation can exist without its language, so the crucial task is to prevent the Ukrainian language from being forgotten in Canada,” Anastasia asserts.

Another issue is the clash between modern Ukrainian culture brought by new waves of immigrants and the Ukrainian culture of the 19th century brought by the first Ukrainian immigrants to Canada, which has remained unchanged over time. Since culture is a living instrument that is constantly evolving and changing, misunderstandings have arisen from both sides.

“It’s essential to preserve the uniqueness and authenticity of Ukrainian culture while adapting it to modern technologies, trends, and the needs of contemporary society. It’s also worth finding ways to merge cultures to promote and flourish Ukrainian culture worldwide,” Anastasia explains.

Anastasia also notes that people often mistakenly believe that learning history is unimportant because it’s old, but it’s quite the opposite; it’s old, so it’s important to know. Ukrainians must rediscover what was lost and severed by Soviet rule and understand their deep roots.

Ukrainians can only preserve their culture in Canada by instilling a love for it in their children. Adults have the critical task of stimulating children’s interest in learning and deepening their knowledge of Ukrainian culture through dance, music, language, and history.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Community Focus: Manitoba Filipino Seniors Group

https://youtu.be/MV57jy1evg4 Promoting well-being among both the young and elderly members of the community while preserving Filipino culture is a key aspect of the Filipino Seniors Group of Winnipeg (FSGW). FSGW hosted the first Seniors Sports Fest last March, featuring popular games, including pool, darts, chess and Filipino Sungka. The efforts promoted socialization,Continue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter