Skip to content

Тимур Полянський везе українську музику і мистецтво в Канаду

Play Video

17 квітня Український культурно-освітній центр “Oseredok” у партнерстві з Канадським музеєм прав людини представляє імерсивний концерт The sound of Ukraine.

На цьому вечорі виступить відомий український піаніст і композитор Тимур Полянський у супроводі скрипальки Ліззі Хойт. Цей концерт присвячений до закриття виставки Oseredok “Захоплюючий світ українського мистецтва”.

В сьогоднішньому інтерв’ю заслужений діяч мистецтв України Тимур Полянський розкаже про творчість під час війни, благодійність та важливість популяризації української музики. 

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимур Полянський залишився в Києві та продовжив працювати в театрі на Подолі. 

Коли місто було майже оточене російською армією, артисти спорудили навколо визначної пам’ятки незліченні барикади, щоб захистити архітектуру театру. 

Попри війну Тимур зараз продовжує працювати в театрі, гастролює з благодійними концертами по світу, популяризуючи українську культуру та викладає в Київському національному університеті Бориса Грінченка та Академії мистецтв імені Павла Чубинського.

“Кажуть, творчість веде до перемоги, тому я буду продовжувати займатись творчістю, писати музику для вистав. Це моя місія – мистецтво, музика”, – стверджує Тимур.  

Продюсер проєкту Валерій Костюк зазначає, що основна ціль туру Канадою це популяризація української культури, адже саме зараз найкращий час українському мистецтву проявити себе:

“Ми дійшли до думки, що зараз в української культури найкращий момент показати себе. Зараз до нас вся увага, нарешті люди розуміють хто ми й що, що Україна – не Росія. І як ми зараз продемонструємо світові, саме так нас сприйматимуть усе наше життя після цього. І як люди нас сприймуть зараз, так вони нас сприйматимуть завжди”.

Тому Валерій наголошує на головному завданні туру – довести світові, що українська культура – не є російською. Це окрема культура, що має право на своє існування. Зараз треба не проґавити цей момент.

20 березня Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів призовного віку. Тому за словами Валерія, збір документів і отримання дозволу для Тимура виявилось дуже довготривалим і не простим процесом. 

“Зараз українським митцям дають можливість виїздити за кордон задля того, аби підтримувати Україну. На жаль, зараз існують випадки, де люди нехтують цим дозволом. Є випадки, коли митці не повертались. Ми над цим працювали, цілий пакет документів треба було оформити. Це дуже довгий процес. Ми переписувались десь два-три тижні з Міністерством Культури, щоб у Тимура був дозвіл приїхати в Канаду на три концерти: Торонто, Вінніпег й Оттава”, – розповідає Валерій Костюк. 

Усі гроші будуть направлені благодійним організаціям: “Перший благодійний театральний фонд”, який опікується тимчасовими переселенцями та митцями пенсійного віку; та Благодійному фонду спецпідрозділу «Омега», який відправляє українських військових на реабілітацію до Грецької республіки.

On April 17, the Ukrainian Cultural and Educational Centre Osredok, in partnership with the Canadian Museum of Human Rights, will present an immersive concert, “The Sound of Ukraine.”

The famous Ukrainian pianist and composer Timur Polyansky, accompanied by violinist Lizzy Hoyt, will perform a dedication to the closing of the Oseredok exhibition “The Fascinating World of Ukrainian Art.”

In today’s interview, the honoured artist of Ukraine, Timur Polyanskyi, will talk about his work during the war, charity and the importance of popularizing Ukrainian music. From the first day of the full-scale Russian invasion of Ukraine, Timur Polyansky remained in Kyiv and continued to work in the theatre in Podil. During the Russian invasion of the city, the artists built numerous barricades around the landmark to protect it.
Despite the war, Timur works in theatre, tours the world with charity concerts, popularizes Ukrainian culture, and teaches at the Borys Grinchenko Kyiv National University and the Pavel Chubynsky Academy of Arts.

“They say creativity leads to victory, so I will continue to be creative and write music for performances. This is my mission – art, music”, says Timur.

Project producer Valery Kostyuk notes that the main goal of the Canadian tour is to popularize Ukrainian culture because right now is the best time for Ukrainian art to show itself.

“We believe now is the most appropriate moment for Ukrainian culture to show itself. Now all the attention is on us. Finally, people understand who we are and what we are, that Ukraine is not Russia. And as we will now demonstrate to the world, this is how we will be perceived all our lives after this. And the way people perceive us now, that’s how they will always perceive us.”

Valery emphasizes the main task of the tour, which is to prove to the world that Ukrainian culture is not Russian. This is a separate culture that has the right to exist.

On March 20, the Ministry of Culture and Information Policy officially confirmed strengthening travelling rules for conscription-aged male artists. According to Valery, collecting documents and obtaining a permit for Timur was very long and difficult.

“Now Ukrainian artists are given the opportunity to travel abroad in order to support Ukraine. Unfortunately, there are now cases where people ignore this permission. There are cases when the artists did not return. We worked on it. A whole package of documents had to be drawn up. This is a very long process. We corresponded for about two or three weeks with the Ministry of Culture so that Timur could come to Canada for three concerts: Toronto, Winnipeg and Ottawa,” Valery Kostyuk says.

All funds will be sent to “The First Charitable Theater Fund,” which cares for temporary migrants and artists of retirement age, and the Charitable Fund of the special unit “Omega,” which sends Ukrainian military personnel to the Greek Republic for rehabilitation.

Юлія Коваленко, Ukrainian View, U MULTICULTURAL

Building a Winning Mindset

https://youtu.be/FQLE2BTNPnE Dr. Shade, the founder of the Leadership Synergy Institute, is a beacon of empowerment and inspiration for many. With a passion for helping individuals unlock their full potential, Dr. Shade’s journey began with a simple yet profound desire to uplift others.  In her own words, she expresses, “There isContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter