Skip to content

Психологиня про культурний шок та адаптацію в новій країні

Play Video

Переїзд в іншу країну часто є болючим досвідом. Вважається, що для повноцінної адаптації потрібно близько п’яти років. Однак Ольга, досвідчений психолог, розвінчує цей міф і стверджує, що час адаптації залежить від індивідуальних зусиль та бажанні кожної окремої особи.

“Якщо ви відкрита людина, яка намагається добитися того, що їй потрібно – це може пройти дуже швидко. Але люди, які не відкриті до нового, не займають активну позицію не зможуть адаптуватися скільки б часу не пройшло”.

Однією з ключових складових адаптації, за словами Ольги, є вік. Молодші особи, як правило, легше справляються з процесом. Незважаючи на хвилювання батьків, діти швидше адаптуються, ніж дорослі. Старші люди, з рігідним мисленням, можуть мати труднощі у пристосуванні до нових умов та зміни поглядів.

Говорячи про вікову групу – підлітків, Ольга ділиться, що їм часто важко в процесі еміграції через розставання з друзями, що є найважливішим в їхньому віці.

Ольга порівнює еміграцію з концепцією народження: “Навіть якщо в нас є батьки, які нас підтримують, народження поруч, еміграція залишає нас майже самотніми в цьому процесі”.

Щодо сімей, які емігрують разом, Ольга наголошує, що кожен член сім’ї пройде цей шлях по-своєму, і важливо, щоб інші члени сім’ї підтримували тих, кому імміграція дається важче.

Насамкінець, Ольга розглядає психологічні виклики еміграції, вказуючи на такі аспекти, як культурний шок, стрес та втрата ідентичності. Вона закликає підтримувати одне одного з терпінням, турботою і любов’ю.

Перед тим як вирушити до Канади, Ольга радить звернути увагу на такі фактори, як житлові умови, харчування, система охорони здоров’я, освітня система та, головне, кар’єра.

Суперечності у переконаннях, спричинені новим та незнайомим, можуть викликати невпевненість та стрес. Ольга розглядає цей феномен через призму природного страху перед невідомим. В першу чергу, коли ми зіткнулися з чимось, що виглядає чужим та незрозумілим, наша психіка автоматично активує захисний рефлекс.


Moving to a new country is often a challenging experience. It’s commonly believed that complete adaptation takes about five years. However, Olga Shmelyova, an experienced psychologist, debunks this myth and asserts that the adaptation timeline depends on individual efforts and the willingness of each person.

“If you’re an open-minded person trying to achieve what you need, it can happen quite quickly. But people who are not open to the new, not taking an active position, won’t adapt, no matter how much time passes,” says Shmelyova.

According to Shmelyova, age is a crucial factor in adaptation. Younger individuals typically handle the process more easily. Despite parental concerns, children adapt faster than adults. Older individuals with rigid thinking may struggle to adjust to new conditions and changing perspectives.

Discussing the teenage age group, Olga shares that they often find it challenging in the immigration process due to parting ways with friends, which is crucial at their age. Shmelyova draws a comparison between immigration and the concept of birth. “Even if we have supportive parents nearby during birth, immigration leaves us almost alone in this process.”

Regarding families immigrating together, Shmelyova emphasizes that each family member undergoes the journey differently. It’s important for other family members to support those who find immigration more challenging.

Lastly, Olga explores the psychological challenges of immigration, pointing out aspects such as cultural shock, stress, and the loss of identity. She calls for mutual support with patience, care, and love.

Before heading to Canada, Olga advises paying attention to factors like living conditions, nutrition, healthcare systems, the education system, and most importantly, one’s career. Contradictions in beliefs, triggered by the new and unfamiliar, can cause uncertainty and stress. Olga views this phenomenon through the lens of a natural fear of the unknown. When faced with something that appears foreign and incomprehensible, our psyche automatically activates a defensive reflex.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Reconnecting to Filipino Heritage

https://youtu.be/KDdAV1V8x4A Primrose Madayag Knazan is an award-winning Jewish Filipino-Canadian playwright and author. Her novel, Lessons in Fusion, was nominated for the Manitoba Book Award for Best First Book, both the Manitoba and Saskatchewan Young Readers Choice Awards, and won the Manitoba Book Award for Young Readers. Her play, Precipice, wonContinue Reading

Read More »

УКанаді: Як почати бізнес в Канаді без грошей та мови?

https://youtu.be/va5ezMsMX7w Певно, кожен, хто зараз знаходиться в еміграції, знає, як це втрачати. Знає, як це залишати своє життя, мрії, іноді навіть надію. Знає про той біль, з яким залишаєшся наодинці і мусиш шукати нове життя на чужині. І точно знає, як страшно знову починати творити та прагнути нових цілей.   Проте, колиContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter