Skip to content

Виховання дітей у Канаді. Адаптація дітей до канадських садочків та шкіл

Play Video

Ми чули не раз подібне висловлювання: “Хочеш виховати дитину певним чином – не проблема, але спочатку спробуй виховати сам себе”. Однак, попри категоричність цього твердження, авторка книги “(Не)Щасливе батьківство” Гантер Кларк-Філдс чудово розуміє – ми не живемо у стерильному вакуумі. Часто ми самі зростали у емоційно незрілих сім’ях, тому помилок ніяк не уникнути.  

На жаль, інколи життєві обставини теж не особливо у цьому допомагають. Багато українських сімей були змушені тікати з-під обстрілів та емігрувати до іншої країни. Але тут чатує інша небезпека – криза вимушено переміщеної особи. За таких умов важко не лише справлятися зі своїми обов’язками батьків, але й адаптуватися до нового життя. Необхідно розібратися у нових порядках та звичаях, а також віднайти свою самоідентичність. І якщо такий пошук є дуже індивідуальною справою, то практичні поради з виховання дітей у новому соціумі можуть бути корисними для всіх. 

Розібратися у тонкощах канадського виховання допоможе вчителька двомовної англо-української програми Ральфа Брауна шкільної дивізії Вінніпег, а також директор Рідної Школи Українознавства при катедрі Святих Володимира і Ольги пані Оксана Мельник.  

“Ми не можемо проводити різке розділення на те, як виховують англійці, українці чи французи, бо ми всі люди. Кожна дитина поводиться відповідно до ситуації, у якій вона знаходиться, і кожен з нас має свої бажання та потреби, які не завжди можна задовольнити. Дорослі мають навчитися толерантності та розумінню, щоб допомогти дітям адаптуватися до нових умов”, – зазначає сьогоднішній експерт. 

Оксана Мельник, директор Рідної Школи Українознавства при катедрі Святих Володимира і Ольги, розповідає, що виховання дітей є складним, але надзвичайно важливим процесом. Вона підкреслює, що ключовим аспектом є здатність дорослих забезпечувати підтримку та розуміння для своїх дітей. 

“Якщо дорослий знає систему, яка допоможе йому справлятися з неприємностями, нестачею, хворобами чи бідами у родині, то це позитивно вплине і на дитину. Наприклад, якщо дитина буде мати можливість виражати свої емоції та переживання, це сприятиме її емоційному розвитку і в майбутньому допоможе бути толерантною та розуміючою,” – зазначає пані Оксана. 

Повага до дітей та їх гідності є надзвичайно важливою. “Дитина – це найбільше чудо у нашому житті, це благословення. Слухняна чи неслухняна, здорова чи хвороблива – кожна дитина є дарунком, який потрібно доглядати, щоб у майбутньому було взаєморозуміння між батьками і дітьми,” – підкреслює Мельник.   

У Канаді приватне життя людини дуже охороняється. Відносно конфліктів між дітьми існує чітка система. Якщо дитину ображають, вона повинна сказати “стоп” і відійти від кривдника. Якщо це не допомагає, вона може звернутися до асистентів, вчителів чи директора школи. “Ніколи не можна вирішувати проблему самостійно,” – наголошує Оксана. 

Виховання дітей – це складний, але дуже важливий процес, який вимагає нашої любові, терпіння і розуміння. “Ми повинні пам’ятати, що кожна дитина унікальна, і наш головний обов’язок – допомогти їй стати щасливою та впевненою у собі людиною,” – підсумовує Оксана Мельник. 


We have often heard the saying: “If you want to raise a child a certain way, that’s not a problem, but first try to raise yourself.” However, despite the nature of this statement, the author of the book (Un)Happy Parenting, Hunter Clarke-Fields, understands well that we do not live in a sterile vacuum. Many grew up in emotionally inexperienced families, so mistakes are unavoidable.

Unfortunately, life circumstances do not particularly help in this regard. Many Ukrainian families were forced to flee from shelling and emigrate to another country. But here lies another danger—the crisis of being a displaced person. Under such conditions, fulfilling parental responsibilities and adapting to a new life is complicated. It is necessary to understand new rules and customs and to find one’s own identity. While such a search is very individual, practical advice on raising children in a new society can be useful for everyone.

Understanding the nuances of Canadian upbringing can be aided by a teacher of the bilingual English-Ukrainian program at Ralph Brown School Division in Winnipeg and the director of the Ukrainian Studies School at the Cathedral of Saints Vladimir and Olga, Ms. Oksana Melnyk.

“We cannot make a sharp distinction in how the English, Ukrainians, or French raise their children because we are all human. Each child behaves according to the situation they are in, and each of us has desires and needs that cannot always be met. Adults must learn tolerance and understanding to help children adapt to new conditions,” says today’s expert.

Oksana Melnyk, director of the Ukrainian Studies School at the Cathedral of Saints Vladimir and Olga, explains that raising children is a complex but extremely important process. She emphasizes that a key aspect is the ability of adults to provide support and understanding for their children.

“If an adult knows a system that helps them cope with difficulties, shortages, illnesses, or troubles in the family, it will positively impact the child. For example, if a child has the opportunity to express their emotions and experiences, it will contribute to their emotional development and help them become tolerant and understanding in the future,” says Ms. Oksana.

Respect for children and their dignity is extremely important. “A child is the greatest miracle in our lives, a blessing. Obedient or disobedient, healthy or ill—each child is a gift that needs to be cared for to ensure mutual understanding between parents and children in the future,” Melnyk emphasizes.

In Canada, personal life is highly protected. There is a clear system for conflicts between children. If a child is being bullied, they should say “stop” and walk away from the bully. If this does not help, they can turn to assistants, teachers, or the school principal. “Problems should never be resolved on their own,” Oksana stresses.

Raising children is a complex but very important process that requires our love, patience, and understanding. “We must remember that every child is unique, and our main duty is to help them become happy and confident individuals,” concludes Oksana Melnyk.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter